Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej Saildecor.eu, działającej pod adresem internetowym nautix.pl, (dalej „Sklep”), udostępnianej przez Marcin Pawlaczek  z siedzibą ul. Zacisze 22, 44-144 Nieborowice

Administratorem danych osobowych jest: Marcin Pawlaczek  z siedzibą ul. Zacisze 22, 44-144 Nieborowice

Saildecor.eu zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i realizacji umowy przez Użytkownika, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Saildecor. eu pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia Nautix.pl gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania lub siedziby (płatnik),
 • adres doręczenia,
 • numer telefonu,
 • kupowane towary,
 • numer konta bankowego (w przypadku obsługi zwrotów).

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje elektronicznie, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub procedury zakupu. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na potrzeby świadczenia rękojmi i obowiązków skarbowych.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy wobec podmiotów świadczących na rzecz Nautix.pl usługi: hostingu, administracji (księgowość), utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.

Nautix.pl powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Nautix.pl usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i usług: firmy realizujące dostawy kurierskie zamówień oraz w przypadku danych usługi Newsletter do firmy obsługującej wysyłkę newslettera. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu, Użytkownik może w każdym czasie wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych.

Polityka cookie

Przeglądarka internetowa może przechowywać informacje odwiedzanej strony (ang. „cookies”) na dysku komputera. W „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika
 • tworzenia statystyk oglądalności za pomocą narzędzi firm trzecich
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług.

W niektórych przypadkach Nautix.pl gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Sklepie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Sklepu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Sklepu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.